กระดานข่าววัดดอน
   
0011 : จากคุณ ม.4   [192.168.12.191]   30 Jun 2009 - 13:32   [1 คำตอบ]

งานม4/41. ฐิติรัตน์ ภัทราธิปกรณ์ 4/4 เลขที่1     [61.91.161.116]     29 Aug 2009 - 21:01

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง   พาราณสี

2. ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่     แม่น้ำคงคา

3. การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า สามัคคีธรรม.

 4. แคว้นโกศล ปกครองระบอบ ราชาธิปไตย

 5. อปริหาณิยธรรม ใช้กับการปกครอง ระบอบสามัคคีธรรม

6. ทศพิธราชธรรม ใช้กับการปกครอง ระบอบราชาธิปไตย

7. แคว้นมัลละ ปกครองโดย ระบอบสามัคคีธรรม

8. ปัจจันตชนบท หมายถึงชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท

 9. เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ ราชคฤห์

10. วรรณะแพศย์ ทำอาชีพพาณิชยกรรม เกษตรกรรมสีประจำคือ.สีเหลือง

11. วรรณะศูทร    ทำอาชีพกรรมกรผู้ใช้แรงงาน ไม่มีสีประจำวรรณะ

12. วรรณะพราหมณ์ ทำหน้าที่ศึกษาคัมภีร์พระเวท ติอต่อกับเทวะ กระทำพิธีการทางศาสนาสีประจำวรรณะคือสีขาว

13. วรรณะกษัตริย์    ทำหน้าที่ป้องกันบ้านเมืองสีประจำวรรณคือสีแดง

14. คนไร้วรรณะคือ   จัณฑาล

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า  เวไนยสัตว์ หมายถึงผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้ และผู้ที่พอสั่งสอนอบรมได้

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่   เชื่อง่าย

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่   หัวดื้อ


เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพด้วย
ชื่อผู้ตอบ
ย้อนกลับไปเว็บบอร์ด

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.