กระดานข่าววัดดอน
   
0004 : จากคุณ 31102   [58.8.44.54]   24 Jun 2009 - 21:22   [1 คำตอบ]

พระพุทธศาสนา


1.  ชมพูทวีปแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆ  ออกกี่ส่วน

     1.  สองส่วนคือ มัชฌิมชน-ปัจจันตชนบท

     2.  สามส่วน คือ ส่วนใน  ส่วนนอก

          ส่วนหัวเมือง

    3.  16 ส่วน

    4.  20  ส่วน

2.  ส่วนกลางหมายถึงข้อใด

     1.  ปัจจันตชนบท

     2.  มัชฌิมชนบท

     3.  ส่วนที่เป็นเมืองหลวง

     4.  ส่วนที่มีพื้นที่มากที่สุด

3.  มัชฌิมชนบทเป็นที่อยู่ของชนกลุ่มใด

     1.  มิลักขะ

     2.  ศูทร

     3.  อริยกะ

     4.  กษัตริย์

4. ปัจจันตชนบทเป็นที่อยู่ของชนกลุ่มใด

     1.  มิลักขะ

     2.  ศูทร

     3.  อริยกะ

     4.  กษัตริย์

 5.  ชนกลุ่มใดที่เข้าใจว่าที่ตนอยู่เป็นศูยน์กลางของโลก

     1.  มิลักขะ

     2.  ศูทร

     3.  อริยกะ

     4.  กษัตริย์

6.  แคว้นใดที่ไม่ปรากฏชื่อเมืองหลวง

     1.  โกลิยะ

     2.  สักกะ

     3.  วิเทหะ

     4.  อังคุตราปะ

7.  ราชาธิปไตย   เป็นการปกครองแบบใด

    1.  สมบูรณาญาสิทธิราชย์

    2.  สังคมนิยม

    3.  กึ่งประชาธิปไตย

    4.  ประชาธิปไตย

8.  การปกครองระบบใดที่มีความคล้ายคลึงกับระบบ

     ประชาธิปไตย

    1.  ราชาธิปไตย

    2.  สามัคคีธรรม

    3.  อัตตาธิปไตย

  4.  เมตตาธิปไตย

9.  การปกครองระบบใดที่ไม่มีการสืบทอดอำนาจ

    โดยรัชทายาท

   1.  ราชาธิปไตย

    2.  สามัคคีธรรม

    3.  อัตตาธิปไตย

  4.  เมตตาธิปไตย

10. ทศพิธราชธรรม  ส่วนมากใช้ร่วมกับการปกครอง

      ระบบใด

     1.  ราชาธิปไตย

     2.  สามัคคีธรรม

     3.  อัตตาธิปไตย

   4.  เมตตาธิปไตย

11. การบริหารโดยผ่าน  “สัณฐาคาร”  เป็นการบริหารของ

      การปกครองระบบใด    

     1.  ราชาธิปไตย

     2.  สามัคคีธรรม

     3.  อัตตาธิปไตย

   4.  เมตตาธิปไตย

12.  แคว้นสักกะ  ปกครองโดยระบบใด

     1.  ราชาธิปไตย

     2.  สามัคคีธรรม

     3.  อัตตาธิปไตย

   4.  เมตตาธิปไตย

13. เจ้าศากยะต้องมีอายุกี่ปีขึ้นไปจึงสมัครเป็นสมาชิก

      สภาได้

1.       18  ปี

2.       19  ปี

3.       20  ปี

4.       21  ปี

14. การปกครองระบบสามัคคีธรรมจะไปได้ดีต้องอาศัย

      หลักธรรมข้อใด

1.       จักวรรดิวัตร

2.       ทศพิธราชธรรม

3.       พรหมวิหารธรรม

4.       อปริหานิยธรรม

15. คนในชมพูทวีปให้เกียรติย่องยอมรับกันโดยถือ

      เรื่องใดเป็นหลัก

1.       ฐานะทางการเงิน

2.       การศึกษา

3.       รูปร่างที่สวยงาม

4.       วรรณะที่สูง


1. johnanz     [5.188.211.21]     19 Apr 2022 - 08:04

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพด้วย
ชื่อผู้ตอบ
ย้อนกลับไปเว็บบอร์ด

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.