กระดานข่าววัดดอน
   
0007 : จากคุณ 31102   [58.8.44.54]   24 Jun 2009 - 21:26   [5 คำตอบ]

พระพุทธศาสนา


46.  ปัญจวัคคีย์  ท่านใดที่มีอายุมากที่สุด

       1.  อัญญาโกณทัญญะ

       2.  วัปปะ

       3.  ภัททิยะ

       4.  มหานามะ

47.  ปัญจวัคคีย์  ท่านใดที่ได้พยากรณ์ว่า

       เจ้าชายสิทธัตถะ  จะออกบวชและสำเร็จ

       เป็นศาสดาเอกในโลก

       1.  อัญญาโกณทัญญะ

       2.  วัปปะ

       3.  ภัททิยะ

       4.  มหานามะ

48. ปัญจวัคคีย์ท่านใดที่ได้ลูกศิษย์เป็นพระอัคครสาวก

       1.  อัญญาโกณทัญญะ

       2.  วัปปะ

       3.  อัสสชิ

       4.  มหานามะ

49. ปัญจวัคคีย์ท่านใดที่ได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนคนอื่น

       1.  อัญญาโกณทัญญะ

       2.  วัปปะ

       3.  อัสสชิ

       4.  มหานามะ

50. ท่านใดที่บวชเพราะเบื่อหน่าย

       1.  อัญญาโกณทัญญะ

       2.  ยส

       3.  อัสสชิ

       4.  มหานามะ

51. พระเจ้าพิมพิสาร  ทรงถวายวัดคือ

        1.  วัดเชตวัน

        2.  วัดเวฬุวัน

        3.  วัดอัมพวัน

        4.   อโศการาม

52. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาคือ

        1.  วัดเชตวัน

        2.  วัดเวฬุวัน

        3.  วัดอัมพวัน

        4.   อโศการาม

53.  ชฎิล  หมายถึง  

        1.  ชีเปลือย

        2.  นักพรต

        3.   นักบวชเกล้าผม

         4.  นักหัวโล้น

54.  อนาถบิณฑิกะสร้างวัดใด

        1.  วัดเชตวัน

        2.  วัดเวฬุวัน

        3.  วัดอัมพวัน

        4.   บุพพาราม

55  วัดบุพพาราม  ใครเป็นคนสร้างถวาย

       1.  อนาถบิณฑิกะ

       2.  นางวิสาขา

       3.  พระเจ้าพิมพิสาร

       4.  หมออาชีวก

56.  วัดใดที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่บ่อยที่สุด

        วัดเชตวัน

        2.  วัดเวฬุวัน

        3.  วัดอัมพวัน

        4.   บุพพาราม

57.  พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ณ ที่ใด

       1.  สวนไผ่

       2.  วัดเชตวัน

       3.   สวนสาละ

       4.   สวนลุมพินี  

ประวัติพุทธสาวกสาวิกา

58.  ด้วยอิริยาบทที่สำรวมในขณะที่บิณฑบาต

       ทำให้อุปติสสะ เลื่อมใส   คำพูดดังกล่าว

       หมายถึงพระเถระรูปใด

       1.  พระอัญญาโกณทัญญะ

       2.  พระวัปปะ

       3.  พระอัสสชิ

       4.  พระมหานามะ

59.  ในกลุ่มพระปัญจวัคคีย์   พระเถระรูปใดที่ได้ลูกศิษย์

        ที่อัคครสาวก

        1.  พระอัญญาโกณทัญญะ

       2.  พระวัปปะ

       3.  พระอัสสชิ

       4.  พระมหานามะ

60.  พระสารีบุตรถวายความเคารพต่ออาจารย์

        อย่างไร

1.       ส่งข้อความไปแสดงคิดถึง

2.       ราตรีสวัสดิ์ก่อนนอนทุกคืน

3.       หันศรีษะไปทิศที่อยู่ของอาจารย์

4.       ปรนนิบัติด้วยน้ำร้อนน้ำเย็น


1. 31102     [58.8.44.54]     24 Jun 2009 - 21:30

61.  พูดน้อยแต่ได้ใจความลึกซึ้ง    เป็นการแสดง

       ธรรมของพระปัญจวัคคีย์รูปใด

       1.  พระอัญญาโกณทัญญะ

       2.  พระวัปปะ

       3.  พระอัสสชิ

       4.  พระมหานามะ

62.  “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ 

       พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น

       และการดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น

       พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้”

       เป็นคำกล่าวของใคร

       1.  พระอัญญาโกณทัญญะ

       2.  พระวัปปะ

       3.  พระอัสสชิ

       4.  พระมหานามะ

63.  คนมีศรัทธาแต่ขาดปัญญาจะเป็นคนประเภทใด

       1.  เกียจคร้าน

       2.  หัวดื้อ

       3.  เชื่อง่าย

       4.  ฟุ้งซ่าน

64. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนประเภทใด

       1.  เกียจคร้าน

       2.  หัวดื้อ

       3.  เชื่อง่าย

       4.  ฟุ้งซ่าน

65.  คนมีสมาธิแต่ขาดวิริยะ จะเป็นคนประเภทใด

       1.  เกียจคร้าน

       2.  หัวดื้อ

       3.  เชื่อง่าย

       4.  ฟุ้งซ่าน

66. ศรัทธาต้องเสมอกับข้อใด

     1. สติ

     2.  วิริยะ

     3.  สมาธิ

     4.  ปัญญา

67. วิริยะต้องเสมอกับข้อใด 

     1.  สติ

     2.  วิริยะ

     3.  สมาธิ

     4.  ปัญญา

68.  ธรรม  ในข้อใดมีมากกว่าข้ออื่นได้

     1.  สติ

     2.  วิริยะ

     3.  สมาธิ

     4.  ปัญญา

69. ธรรมที่ควรรู้ ตรงกับข้อใด

      1.  ทุกข์

      2.  สมุทัย

      3.  นิโรธ

      4.  มรรค

70. ธรรมที่ควรละตรงกับข้อใด

     1.  ทุกข์

      2.  สมุทัย

      3.  นิโรธ

      4.  มรรค

71.  ธรรมที่ควรเจริญตรงกับข้อใด

       1.  ทุกข์

       2.  สมุทัย

       3.  นิโรธ

       4.  มรรค

72.  ธรรมในข้อใดที่บรรลุ

       1.  ทุกข์

       2.  สมุทัย

       3.  นิโรธ

       4.  มรรค

73.  ข้อใดเป็นธรรมที่ควรรู้

       1.  ขันธ์5

       2.  อกุศลวิตก

       3.  ภาวนา

       4.  พละ5

74. ข้อใดเป็นธรรมที่ควรละ

       1.  ขันธ์5

       2.  อกุศลวิตก

       3.  ภาวนา

       4.  พละ5


2. 31102     [58.8.44.54]     24 Jun 2009 - 21:33

75. ข้อใดเป็นธรรมที่ควรบรรลุ

       1.  ขันธ์5

       2.  อกุศลวิตก

       3.  ภาวนา

       4.  พละ5

76.  ข้อใดเป็นธรรมที่ควรเจริญ

        1.  ขันธ์5

       2.  อกุศลวิตก

       3.  ภาวนา

       4.  พละ5

77.  บุตรที่เจริญกว่าบิดามารดาเรียกว่า

       1.  อภิชาตบุตร

     2.  อวชาตบุตร

     3.  อนุชาตบุตร

    4.  อภิมหาบุตร

78. บุตรทีเสมอบิดามารดาเรียกว่า

     1.  อภิชาตบุตร

     2.  อวชาตบุตร

     3.  อนุชาตบุตร

     4.  อภิมหาบุตร

79. บุตรที่ด้อยกว่าบิดามารดาเรียกว่า

     1.  อภิชาตบุตร

     2.  อวชาตบุตร

     3.  อนุชาตบุตร

     4.  อภิมหาบุตร

80.  การศึกษาแผนที่มีความหมายตรงกับข้อใด

     1.  ปริยัติ

     2.  ปฏิบัติ

     3.  ปฏิเวธ

     4.  ปฏิพัทธ์

81. การเดินทางมีความหมายตรงกับข้อใด

      1.  ปริยัติ

     2.  ปฏิบัติ

     3.  ปฏิเวธ

     4.  ปฏิพัทธ์

82  การถึงจุดหมายปลายทางตรงกับข้อใด                                    

      1.  ปริยัติ

     2.  ปฏิบัติ

     3.  ปฏิเวธ

     4.  ปฏิพัทธ์

83.  สำนวนไทยที่กล่าวว่า

       เผอเรอกระเชอก้นรั่ว ตรงกับข้อใด

       1. สมาธิ

       2. สติ

      3. ปัญญา

       4. วิริยะ

84. โชคดี  ไม่ยอมไปกับเพื่อนๆที่ชวน

      ไปดื่มเหล้าเพราะนึกถึงภรรยาและลูกๆ

      รออยู่ที่บ้าน  การกระทำของโชคดี

      สอดคล้องกับหลักธรรมในข้อใด

      1. สัจจะ

      2. ทมะ

      3. ขันติ

       4.  จาคะ

85. สามีและภรรยาที่มีความประพฤติ

      เหมือนๆ กันจะครองชีวิตคู่อยู่ได้นาน 

      แสดงว่าทั้งคู่มีความเหมาะสมในเรื่องใด

      1. สมสีลา

     2. สมจาคา

     3. สมปัญญา

     4. สมสัทธา

86.ความนึกคิดที่ประกอบด้วยการเบียด

     เบียนมุ่งร้าย ตรงกับข้อใด

      1. อกุศลวิตก

     2.  กามวิตก

     3.  พยาบาทวิตก

     4. วิสิงสาวิตก

 

 

  

 

 

 

 

 


3. 31102     [58.8.44.54]     25 Jun 2009 - 09:04

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง...................................................................................................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่..........................................................................................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า...............................................................................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ......................................................................................................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ............................................................................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ............................................................................................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ............................................................................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง.............................................................................................................................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ......................................................................................................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.........................................................สีประจำคือ..................................................

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ............................................................สีประจำวรรณคือ.........................................

       ..................................................................................................................................................................

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่.......................................................................................................................

       สีประจำวรรณะคือ.................................................................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่..........................................................สีประจำวรรณคือ......................................

14.  คนไร้วรรณะคือ......................................................................................................................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..................................................................

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่...............................................................................................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ .........

4. วรรษา ปลื้มภาณุภัทร ม.4/6 เลขที่11     [58.8.48.12]     05 Jul 2009 - 21:34

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1.   เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองของพระศิวะคือเมือง..........................พาราณสี........................................................

2.   ชาวฮินดูหรือพราหมณ์นิยมอาบน้ำชำระบาปที่...................แม่น้ำคงคา.............................................................

3.  การปกครองที่อาศัยการบริหารผ่านสัณฐานคารเรียกว่า.......สามัคคีธรรม...................................................................

4.  แคว้นโกศล  ปกครองระบอบ........ราชาธิปไตย..............................................................................................................

5.  อปริหาณิยธรรม  ใช้กับการปกครอง   ระบอบ...........สามัคคีธรรม.................................................................................

6.  ทศพิธราชธรรม   ใช้กับการปกครอง   ระบอบ....สามัคคีธรรม........................................................................................

7.   แคว้นมัลละ    ปกครองโดยระบอบ.....สามัคคีธรรม....................................................................................

8.   ปัจจันตชนบท  หมายถึง.....ชนบทที่อยู่นอกเขตมัชฌิมชนบท........................................................................................................................

9.   เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชื่อ.....ราชคฤห์.................................................................................................................

10. วรรณะแพศย์   ทำอาชีพ.............การเกษตร............................................สีประจำคือ.....เหลือง.............................................

11. วรรณะศูทร  ทำอาชีพ....ใช้แรงงาน........................................................สีประจำวรรณคือ....ไม่มี.....................................

       ..................................................................................................................................................................

12. วรรณะพราหมณ์  ทำหน้าที่.....ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา..................................................................................................................

       สีประจำวรรณะคือ.......ขาว..........................................................

13.  วรรณะกษัตริย์ทำหน้าที่..  ปกครองบ้านเมือง....................................................สีประจำวรรณคือ......................................

14.  คนไร้วรรณะคือ......จัณฑาล................................................................................................................................

15. มนุษย์ มีศักยภาพในตัวเอง จึงเรียกว่า   เวไนยสัตว์  หมายถึง..ผู้ที่สามารถฝึกฝนได้...............................................................

16. คนมีศรัทธาแต่ขาดจะปัญญาจะเป็นคนที่........เชื่อง่าย.......................................................................................

17. คนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาจะเป็นคนที่ ......... หัวดื้อ

5. johnansog     [5.188.211.13]     19 Apr 2022 - 09:45

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพด้วย
ชื่อผู้ตอบ
ย้อนกลับไปเว็บบอร์ด

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.