บทนำ

13 มิ.ย.52 14:08 น. ผู้ชมจำนวน 18567

สมาธิกับการดำรงชีวิตประจำวัน

โดย

พระมหาอดิศักดิ์  อภิปญฺโญ  วัดบรมสถล(วัดดอน)  สาทร  กรุงเทพมหานคร

 

บทนำ

ศาสนาที่ยิ่งใหญ่ส่วนมากต่างเน้นถึงความสำคัญของสมาธิในฐานะเป็นหนทางไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งจิต  การศึกษาในพระพุทธศาสนามีหลักของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา พระพุทธเจ้าได้ตรัสให้ภิกษุศึกษาปฏิบัติในสมาธิว่า  “สมาธึ   ภิกฺขเว  ภาเวถ, สมาหิโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ยถาภูตํ  ปชานาติ[1] แปลว่า ดูกร  ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงเจริญสมาธิเถิด ภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ชัดได้ตามความเป็นจริง” การฝึกสมาธิ เป็นกิจที่จำเป็นสำหรับทุกคน  ไม่จำกัดว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่  ไม่จำกัดว่าจะประกอบอาชีพใด ๆ เพราะการฝึกสมาธิ  ก็คือการบริหารจิตเพื่อให้จิตมีพลังเข้มแข็ง  และเพื่อให้จิตมีสุขภาพดีอยู่เสมอเช่นเดียวกับการบริหารทางร่างกาย  ผู้ที่ไม่ได้หมั่นออกกำลังกาย  ร่างกายย่อมอ่อนแอเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายฉันใด  ผู้ที่ไม่ได้หมั่นฝึกสมาธิไว้เสมอทุก ๆ วัน  จิตก็ย่อมจะอ่อนแอ  ตกเป็นทาสอารมณ์ได้ง่าย  และจะหาความสงบสุขในทางจิตใจได้ยาก ฉันนั้น

            ที่จริงการฝึกสมาธิ  ไม่ใช่งานที่ยากจนเกินไปเว้นไว้แต่ว่าเราจะฝึกในขั้นสูงคือในขั้นฌาน  จึงจะเป็นสิ่งที่ยากมากและน้อยคนที่จะก้าวไปถึง  แต่การฝึกสมาธิที่ผู้เขียนจะกล่าวไว้ในบทความนี้  เป็นแบบง่าย ๆ เพื่อให้คนทั่วไปปฏิบัติตามได้  และเพื่อให้ได้ผลในด้านการศึกษา การงาน  และในอาชีพต่าง ๆ   เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจไว้ก่อนว่า  ผู้เขียนไม่คิดที่จะชวนท่านเข้าป่า หรือชวนให้ละทิ้งการงาน  แล้วตั้งหน้าตั้งตามาฝึกแต่ในเรื่องสมาธิอย่างเดียว


 


หัวข้ออื่นๆ

บทนำความหมายของสมาธิประโยชน์ของการฝึกสมาธิปฏิบัติสมาธิแล้วได้อะไรวิธีเจริญสมาธิใครควรปฏิบัติสมาธิสรุป

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.